Uchwały
UCHWALA NR11/2013 wPROWADZA SIE OPŁATĘ ZA WŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w wysokości 15zł DZIAŁKOWCOM ,KTÓRYM WYŁĄCZONO NA SKUTEK NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEZNOŚCI ZA ZUZYTA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ


UCHWAŁA NR51/2014 wysokości opłat za reklame na stronie ogrodu w wysokości 150zł za rok i na ogrodzeniu ogrodu 100zł za rok


Regulamin  korzystania z energii elektrycznej  przez członków R0D Zielony Fort  oraz zasady  rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej

 1. Warunkiem przyłączenia do ogrodowej sieci energetycznej jest wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz działki  jak i  na terenie działki zgodnie  z zasadami bezpieczeństwa  , sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest dbać o instalację elektryczną na terenie działki , a w szczególności zapobieganiu jej dewastacji przez osoby trzecie.
 3. Użytkownikowi zabrania się podłączania do instalacji osób trzecich oraz udostępniania poboru energii elektrycznej innym użytkownikom.
 4. Energia elektryczna może być wykorzystywana zgodnie z zasadami  bezpieczeństwa, jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego i regulaminie R0D, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.
 5. Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczną sieci od szafki rozdzielczej licznikowej do altany oraz za sieć wewnętrzną w altanie i na terenie działki
 6. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowanych przez niesprawną instalację elektryczną, stosowania niesprawnych urządzeń lub niewłaściwego korzystania z energii na tym odcinku.
 7. Nie stosowanie się do powyższych warunków skutkować będzie odłączeniem energii elektrycznej do działki. Ponowne podłączenie nastąpi po usunięciu przyczyny, która była powodem odcięcia energii elektrycznej lub zapłaceniu zaległości wobec ogrodu .
 8. Użytkownik działki  ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją i naprawą tej sieci oraz  koszty wyłączenia oraz ponownego załączenia energii będącego np. konsekwencją nie wnoszenia opłat w terminie
 9. Za stwierdzone pobieranie energii elektrycznej poza licznikiem użytkownik zostaje  pozbawiony  prądu  na  stałe. Dodatkowo wnosi opłatę równą  ilości  kWh  wynikających z różnicy  pomiędzy  wskazaniami  licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników.
 10. Zarząd zastrzega sobie prawo wyłączenia energii na okres zimowy jeżeli walne zebranie członków R0D wyrazi taka wolę.
 11. Odczyty liczników dokonywane są dwa razy w roku : w maju i wrześniu.
 12. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej przez członka w naszym ogrodzie ustala się następująco:
 • opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podliczników  po cenie ustalonej na podstawie faktur wystawianych przez ENEA S.A.
 • opłata za energię elektryczną wnoszona jest przez każdego użytkownika  w terminie wyznaczonym przez Zarząd
 1. Dodatkowo każdy użytkownik działki wnosi opłatę energetyczną uchwalaną każdorazowo przez walne zebranie członków R0D
 2. Do prowadzenia spraw Energetycznych wyznacza się członka Zarządu ROD. , który dokonuje  dwa razy w roku odczytów liczników, wyliczeń zużycia energii oraz  przedstawia te wyliczenia Zarządowi.
 3. Do  prowadzenia konserwacji oraz napraw  sieci energetycznej na terenie Ogrodu wyznacza się Elektryka  ,który posiada stosowne uprawnienia  określone odrębnymi przepisami.
 4. Członek Zarządu wyznaczony do  prowadzenia spraw  Energetycznych  może także pełnić funkcję Elektryka jeśli posiada w/w kwalifikacje , w innym przypadku  należy zatrudnić inną osobę  lub zlecić te prace wyspecjalizowanej firmie.
 5. Wszelkie awarie należy zgłaszać pod wyznaczony nr telefonu członka Zarządu ROD .


ROD ZIELONY FORT   Sieć Energetyczna

Rod Zielony Fort  zasilany jest z transformatora usytuowanego na ul. Świętojańskiej  - pomiędzy terenem szpitalnym a osiedlem mieszkalnym.
Licznik Główny   znajduje się w skrzynce pomiarowej SP-1  przy ogrodzeniu Budynku Magazynowego.
Ze skrzynki SP-1 instalacja biegnie do skrzynki  kablowej SK-1 zlokalizowanej na ścianie zachodniej Budynku Magazynowego. Tu następuje rozdział na 5
obwodów.

Kolejne rozdziały następują w skrzynkach kablowych SK - 2 , SK-3 i SK-4  na poszczególnych częściach ogrodu.
Na terenie ROD Zielony Fort  zlokalizowanych jest 25 skrzynek pomiarowych oznaczonych jako SP-1  , SP-2 …..SP-25.
W skrzynkach pomiarowych dokonuje się pomiar zużytej energii elektrycznej.
Instalacja elektryczna  rozprowadzona  jest w ziemi  kablami YAKY  oraz YKY.
Skrzynki SK oraz SP zbudowane są z tworzywa termoutwardzalnego.
Poszczególne obwody zabezpieczone są bezpiecznikami topikowymi a obwody odbiorcze działkowców wyłącznikami nadmiaroprądowymi.
Dostęp do skrzynek posiada członek zarządu oraz gospodarze ogrodu.

Oznaczenia na schemacie :
SP- skrzynka pomiarowa
SK- skrzynka kablowa

 

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROD ZIELONY FORT - pobierz .pdf